نقطه گذاری و علامت گذاری قرآن

لازم به توضیح است که آیات جمع آوری شده در آن زمان ، فاقد نشانه ها و علاماتی از قبیل اِعراب و نقطه بوده و همین امر می توانست در دراز مدت به تشتت قرائت کلمات قرآنی منجر گردد.