نکته های قرآنی

نکته ۳۷

ورزش در قرآن:

وَ زَادَهُ بَسطَةً فِی العِلمِ وَ الجِسمِ

و او (طالوت) را در دانش و قدرت جسم وسعت بخشید.

بقره/247

خداوند در آیه 247 سوره بقره، نیرومندی و توانایی جسمی را کنار و قرین علم قرار داده است. گویا از نظر قرآن، نوعی ارتباط بین کمال جسمانی و آمادگی، جهت کسب دانش، بینش، حکومت و قضاوت وجود دارد. همچنین در سوره قصص درباره حضرت موسی (ع) چنین آمده است: وهنگامی که او نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او عطا کردیم.

رجوع به قرآن و طب/ص 201